ThomasWilson1411

ThomasWilson1411

สมาชิก

  Chon kich thuoc bon tam dung nhu the nao? (62 อ่าน)

27 ก.พ. 2567 10:27

<h1 dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 10pt; margin-bottom: 6pt;">[size= 20pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Chọn k&iacute;ch thước bồn tắm đứng như thế n&agrave;o l&agrave; ph&ugrave; hợp nhất?[/size]</h1>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 11pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Sự đa dạng về k&iacute;ch thước khiến cho việc lựa chọn mẫu [/size][size= 11pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #1155cc; background-color: transparent; font-weight: bold; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: underline; -webkit-text-decoration-skip: none; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]thiết bị vệ sinh[/size][size= 11pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap] bồn tắm đứng ph&ugrave; hợp với kh&ocirc;ng gian trở n&ecirc;n kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng. Vậy, l&agrave;m thế n&agrave;o để chọn k&iacute;ch thước bồn tắm đứng tối ưu nhất? H&atilde;y c&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; trong b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y![/size]

<h2 dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 6pt;">[size= 16pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]K&iacute;ch thước của bồn tắm đứng[/size]</h2>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Bồn tắm đứng hiện nay được thiết kế với đa dạng k&iacute;ch thước để đ&aacute;p ứng nhu cầu v&agrave; kh&ocirc;ng gian ph&ograve;ng tắm đa dạng của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. K&iacute;ch thước của d&ograve;ng thiết bị vệ sinh n&agrave;y thường dao động từ 800mm đến 1300mm v&agrave; chiều cao từ 1800mm đến 2200mm, mang lại sự thoải m&aacute;i khi tắm.[/size]

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Với bồn tắm đứng g&oacute;c h&igrave;nh b&aacute;n nguyệt, d&ograve;ng thiết bị vệ sinh cao cấp n&agrave;y c&oacute; c&aacute;c k&iacute;ch thước kh&aacute;c nhau như loại nhỏ (800 x 800 mm hoặc 900 x 900 mm) rất l&yacute; tưởng cho những ph&ograve;ng tắm c&oacute; diện t&iacute;ch hạn chế, tối ưu h&oacute;a kh&ocirc;ng gian v&agrave; tạo điểm nhấn th&uacute; vị. [/size]

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Loại vừa (1000 x 1000 mm đến 1100 x 1100 mm) ph&ugrave; hợp với nhiều kh&ocirc;ng gian v&agrave; mang lại sự thoải m&aacute;i. Cuối c&ugrave;ng, loại lớn (1200 x 1200 mm đến 1300 x 1300 mm) l&agrave; sự kết hợp giữa sang trọng v&agrave; kh&ocirc;ng gian rộng lớn.[/size]

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Trong khi đ&oacute;, bồn tắm đứng h&igrave;nh chữ nhật c&oacute; k&iacute;ch thước phổ biến như 1100 x 800 mm, 1200 x 800 mm, 1200 x 900 mm. Loại thiết bị nh&agrave; vệ sinh n&agrave;y thường được lắp đặt ở g&oacute;c ph&ograve;ng tắm để tiết kiệm diện t&iacute;ch v&agrave; tạo cảm gi&aacute;c thoải m&aacute;i v&agrave; mở rộng. [/size]

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Đồng thời, chiều cao linh hoạt của bồn tắm đứng h&igrave;nh chữ nhật (từ 1800mm đến 2200mm) gi&uacute;p người sử dụng c&oacute; trải nghiệm tắm thoải m&aacute;i.[/size]

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Xem th&ecirc;m: [/size][size= 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #1155cc; background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]https://ofuse.me/e/41927[/size]

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 11pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]<span style="border: none; display: inline-block; overflow: hidden; width: 602px; height: 451px;">[/size]</span>

<h2 dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 6pt;">[size= 16pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]C&aacute;ch chọn k&iacute;ch thước bồn tắm đứng tối ưu cho kh&ocirc;ng gian[/size]</h2>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 11pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Đối với nhiều gia đ&igrave;nh, qu&aacute; tr&igrave;nh lựa chọn k&iacute;ch thước bồn tắm đứng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; về trải nghiệm thoải m&aacute;i khi tắm m&agrave; c&ograve;n li&ecirc;n quan đến khả năng tối ưu h&oacute;a diện t&iacute;ch trong ph&ograve;ng tắm. Dưới đ&acirc;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hướng dẫn chi tiết bạn về c&aacute;ch chọn lựa k&iacute;ch thước ph&ugrave; hợp cho bồn tắm đứng.[/size]

<h3 dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 4pt;">[size= 13.999999999999998pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Theo diện t&iacute;ch nh&agrave; tắm[/size]</h3>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Ph&ograve;ng tắm c&oacute; diện t&iacute;ch nhỏ: Đối với những ph&ograve;ng tắm c&oacute; k&iacute;ch thước hạn chế, bồn tắm đứng g&oacute;c loại b&aacute;n nguyệt với k&iacute;ch thước dưới 1000 x 1000 mm l&agrave; sự chọn lựa l&yacute; tưởng. Với thiết kế tối giản v&agrave; k&iacute;ch thước nhỏ, loại thiết bị nh&agrave; vệ sinh n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p tiết kiệm kh&ocirc;ng gian m&agrave; c&ograve;n đảm bảo sự thoải m&aacute;i khi sử dụng.[/size]

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Ph&ograve;ng tắm c&oacute; diện t&iacute;ch vừa: K&iacute;ch thước phổ biến cho bồn tắm đứng g&oacute;c thường nằm trong khoảng từ 1000 x 1000 mm đến 1100 x 1100 mm. Nếu bạn chọn bồn tắm h&igrave;nh chữ nhật, k&iacute;ch thước 1100 x 800 mm l&agrave; sự kết hợp ho&agrave;n hảo giữa tiện &iacute;ch v&agrave; thiết kế.[/size]

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Ph&ograve;ng tắm c&oacute; diện t&iacute;ch rộng: Trong những ph&ograve;ng tắm c&oacute; diện t&iacute;ch rộng, bạn c&oacute; sự linh hoạt để lựa chọn giữa c&aacute;c loại thiết bị nh&agrave; vệ sinh cao cấp c&oacute; k&iacute;ch thước kh&aacute;c nhau. Nếu mong muốn c&oacute; kh&ocirc;ng gian thoải m&aacute;i, bồn tắm đứng c&oacute; k&iacute;ch thước tr&ecirc;n 1200 mm l&agrave; sự chọn lựa đ&uacute;ng đắn.[/size]

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 11pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]<span style="border: none; display: inline-block; overflow: hidden; width: 602px; height: 451px;">[/size]</span>

<h3 dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 4pt;">[size= 13.999999999999998pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Theo chiều cao[/size]</h3>
<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Chiều cao của bồn tắm cũng đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong trải nghiệm tắm. Mặc d&ugrave; chiều cao phổ biến l&agrave; 2000mm, tuy nhi&ecirc;n, bạn n&ecirc;n xem x&eacute;t dựa tr&ecirc;n chiều cao thực tế của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh. Việc điều chỉnh mức chiều cao thiết bị ph&ograve;ng vệ sinh từ 150mm đến 200mm so với chiều cao cao nhất sẽ mang lại sự thoải m&aacute;i tối đa.[/size]

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Lựa chọn chiều cao ph&ugrave; hợp kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng bồn tắm qu&aacute; thấp hoặc qu&aacute; cao, m&agrave; c&ograve;n tạo cảm gi&aacute;c thoải m&aacute;i v&agrave; kh&ocirc;ng gian mở rộng trong ph&ograve;ng tắm. Việc n&agrave;y đảm bảo rằng trải nghiệm tắm kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một hoạt động hữu &iacute;ch m&agrave; c&ograve;n l&agrave; thời điểm thư gi&atilde;n v&agrave; thoải m&aacute;i cho cả gia đ&igrave;nh.[/size]

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Xem th&ecirc;m: [/size][size= 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: #1155cc; background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]https://gamekit.com/post/show/81986647608641287/[/size]

<p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: center; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 11pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: italic; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]<span style="border: none; display: inline-block; overflow: hidden; width: 602px; height: 451px;">[/size]</span><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 10pt; margin-bottom: 0pt;">[size= 12pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #000000; background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap]Hy vọng rằng, sau khi tham khảo b&agrave;i viết tr&ecirc;n, độc giả đ&atilde; c&oacute; thể biết được c&aacute;ch chọn k&iacute;ch thước bồn tắm đứng tối ưu cho kh&ocirc;ng gian. Việc sử dụng bồn tắm đứng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m cho kh&ocirc;ng gian ph&ograve;ng tắm trở n&ecirc;n sang trọng m&agrave; c&ograve;n mang đến những ph&uacute;t gi&acirc;y thư gi&atilde;n thoải m&aacute;i sau thời gian l&agrave;m việc căng thẳng.[/size]

ThomasWilson1411

ThomasWilson1411

สมาชิก

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้