phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

  Niềm Tự Hào Của Cộng Đồng Yêu Cây Cảnh (44 อ่าน)

21 ก.พ. 2567 15:58

Niềm Tự H&agrave;o Của Cộng Đồng Y&ecirc;u C&acirc;y Cảnh<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Trải qua nhiều đời nghệ nh&acirc;n trồng, nhung cay mai vang khung nhat viet nam n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; điểm đến của c&aacute;c địa phương, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm tự h&agrave;o của cộng đồng y&ecirc;u c&acirc;y cảnh.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />1. C&acirc;y Mai của &Ocirc;ng Nguyễn Văn Độ (80 tuổi)<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Tại th&ocirc;n Đ&ocirc;ng Hậu, x&atilde; Đ&ocirc;ng B&igrave;nh, th&agrave;nh phố B&igrave;nh Minh, tỉnh Vĩnh Long, c&acirc;y mai 80 tuổi của &ocirc;ng Nguyễn Văn Độ (Ba Đ&ocirc;) trở th&agrave;nh điểm du lịch nổi tiếng. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một c&acirc;y mai, m&agrave; l&agrave; t&aacute;c phẩm nghệ thuật sống với 5 hoặc thậm ch&iacute; 8 c&aacute;nh, th&acirc;n c&acirc;y khoảng hơn 50 cm đẹp độc đ&aacute;o, cao khoảng 4-5 m.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />2. C&acirc;y Mai "Tuệ S&acirc;m" của &Ocirc;ng Vũ Đức Đ&ocirc;ng<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />C&acirc;y mai "Tuệ S&acirc;m" đặc biệt của &ocirc;ng Vũ Đức Đ&ocirc;ng, ở số 1 Nguyễn Tất Th&agrave;nh, thị x&atilde; Sa Đ&eacute;c, Đồng Th&aacute;p, đ&atilde; ghi danh v&agrave;o lịch sử với Bằng c&ocirc;ng nhận kỷ lục k&eacute;p Việt Nam v&agrave; Đ&ocirc;ng Dương. Với tuổi đời hơn 100 năm, "Tuệ S&acirc;m" thực sự l&agrave; một kiệt t&aacute;c của nghệ thuật c&acirc;y cảnh.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />3. C&acirc;y Mai của Nghệ Nh&acirc;n Nguyễn Tấn L&acirc;m<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Một c&acirc;y mai c&oacute; tuổi đời khoảng 200 năm v&agrave; đ&atilde; trải qua &iacute;t nhất 3 đời, của nghệ nh&acirc;n Nguyễn Tấn L&acirc;m tại T&acirc;n Ch&acirc;u, An Giang, đạt gi&aacute; l&ecirc;n tới 2,5 tỷ đồng. Sự độc đ&aacute;o v&agrave; qu&yacute; ph&aacute;i của c&acirc;y thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; v&agrave; t&ocirc;n vinh gi&aacute; trị của nghệ nh&acirc;n trồng.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />4. C&acirc;y Mai Đồng Th&aacute;p<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />C&acirc;y mai v&agrave;ng Đồng Th&aacute;p được t&iacute;nh gi&aacute; theo tuổi v&agrave; k&iacute;ch thước lều. Với t&aacute;n d&agrave;y đặc v&agrave; nụ hoa rực rỡ, c&acirc;y n&agrave;y đ&atilde; xuất hiện tại chợ hoa Ph&uacute; Mỹ Hưng, TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o năm 2019 v&agrave; c&oacute; gi&aacute; khoảng 2 tỷ đồng.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />5. C&acirc;y Mai của Nghệ Nh&acirc;n Tạ Trần Ho&agrave;ng Phương (Cần Thơ)<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />C&acirc;y mai của nghệ nh&acirc;n Tạ Trần Ho&agrave;ng Phương ở Cần Thơ được mua lại từ một nh&agrave; vườn kinh doanh c&acirc;y cảnh ở Vĩnh Long. Được biết đến l&agrave; gốc đ&agrave;o độc v&agrave; đẹp ở Cần Thơ, c&acirc;y n&agrave;y đang l&agrave; nguồn cảm hứng kh&ocirc;ng ngừng cho những người y&ecirc;u c&acirc;y cảnh.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" /><br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />==> t&igrave;m hiểu gia cay mai vang hiện nay tại đ&acirc;y<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />6. C&acirc;y Mai của Nghệ Nh&acirc;n Nguyễn Đ&igrave;nh Quang<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />C&acirc;y mai hơn trăm tuổi của nghệ nh&acirc;n Nguyễn Đ&igrave;nh Quang g&acirc;y ấn tượng mạnh mẽ với c&aacute;ch gh&eacute;p tr&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y mai tứ qu&yacute; v&ocirc; c&ugrave;ng khủng. Được cho thu&ecirc; với gi&aacute; 120 triệu đồng trong 10 ng&agrave;y mỗi th&aacute;ng, c&acirc;y mai n&agrave;y đ&atilde; trở th&agrave;nh một biểu tượng độc đ&aacute;o của nghệ nh&acirc;n.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />7. C&acirc;y Mai của Nghệ Nh&acirc;n Thanh Vi&ecirc;n<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Nghệ nh&acirc;n Thanh Vi&ecirc;n xuất hiện tại chợ hoa xu&acirc;n Ph&uacute; Mỹ Hưng 2018 với c&acirc;y mai độc đ&aacute;o, được định gi&aacute; 2 tỷ đồng. Với tuổi đời hơn 100 năm, c&acirc;y mai n&agrave;y mang đến vẻ qu&yacute; ph&aacute;i v&agrave; đẳng cấp cho kh&ocirc;ng gian c&acirc;y cảnh.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />8. C&acirc;y Mai của Nghệ Nh&acirc;n Trần Văn S&aacute;ng (Đồng Th&aacute;p)<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Gốc mai v&agrave;ng 5 c&aacute;nh của nghệ nh&acirc;n Trần Văn S&aacute;ng c&oacute; tuổi đời hơn 40 năm, thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; với gi&aacute; khoảng 2 tỷ đồng. Với gốc rộng khoảng 100 cm v&agrave; t&aacute;n rộng tới 8 m, c&acirc;y mai n&agrave;y l&agrave; một biểu tượng của nghệ thuật c&acirc;y cảnh.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />9. C&acirc;y Mai của Nghệ Nh&acirc;n Trần C&ocirc;ng Th&agrave;nh (Đồng Nai)<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />C&acirc;y mai v&agrave;ng ở Thị trấn Gia Ray, huyện Xu&acirc;n Lộc, Đồng Nai, thuộc sở hữu của Mr. Trần C&ocirc;ng Th&agrave;nh, c&oacute; đường k&iacute;nh rộng khoảng 10m, cao 4m. Hoa nở v&agrave;ng rực, mỗi đợt tết đến, c&acirc;y n&agrave;y thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch v&agrave; người y&ecirc;u c&acirc;y cảnh.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />10. C&acirc;y Mai của Nghệ Nh&acirc;n Trương Ho&agrave;i Phong (Gia Lai)<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Trương Ho&agrave;i Phong, nghệ nh&acirc;n tại Gia Lai, trưng b&agrave;y c&acirc;y mai v&agrave;ng hơn 100 tuổi tại Chợ hoa xu&acirc;n Đ&agrave; Nẵng 2019. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&acirc;y mai, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; di sản của gia đ&igrave;nh anh Phong qua 3 đời, được ước t&iacute;nh c&oacute; gi&aacute; khoảng 2 tỷ đồng.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />chau mai vang kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một sản phẩm c&acirc;y cảnh, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; biểu tượng của sự qu&yacute; ph&aacute;i v&agrave; tinh tế trong nghệ thuật trồng c&acirc;y. Những chậu mai v&agrave;ng tinh xảo kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m phong ph&uacute; th&ecirc;m kh&ocirc;ng gian sống m&agrave; c&ograve;n l&agrave; điểm nhấn v&ocirc; c&ugrave;ng qu&yacute; gi&aacute; cho nơi bạn đặt ch&uacute;ng. H&atilde;y c&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; vẻ đẹp v&agrave; &yacute; nghĩa đặc biệt của chậu mai v&agrave;ng.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Chậu mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một vật trang tr&iacute;, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; biểu tượng thịnh vượng v&agrave; may mắn trong nền văn h&oacute;a Việt Nam. Đặt chậu mai v&agrave;ng tại nh&agrave; trong dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n l&agrave; c&aacute;ch truyền thống để ch&agrave;o đ&oacute;n một năm mới an l&agrave;nh, phồn thịnh.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Bằng những c&acirc;u chuyện đặc sắc v&agrave; độc đ&aacute;o về những c&acirc;y mai v&agrave;ng n&agrave;y, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng chỉ hiểu r&otilde; hơn về sự đa dạng v&agrave; nghệ thuật trong trồng c&acirc;y cảnh, m&agrave; c&ograve;n tận hưởng vẻ đẹp độc đ&aacute;o m&agrave; mỗi loại c&acirc;y mang lại. H&atilde;y để những t&aacute;c phẩm nghệ thuật sống n&agrave;y tiếp tục l&agrave;m gi&agrave;u th&ecirc;m di sản văn h&oacute;a c&acirc;y cảnh của Việt Nam.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Vườn mai Ho&agrave;ng Long l&agrave; một địa chỉ uy t&iacute;n chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ đa dạng c&aacute;c loại mai tết, đ&aacute;p ứng nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n khắp cả nước. Được đ&aacute;nh gi&aacute; cao bởi sự nhiệt t&igrave;nh v&agrave; chất lượng phục vụ, vườn mai n&agrave;y l&agrave; điểm đến l&yacute; tưởng cho những người y&ecirc;u th&iacute;ch hoa mai v&agrave;ng.<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Li&ecirc;n Hệ: Điện thoại/Zalo: 0905 888 999 &ndash; 0799 888 999 &ndash; 0888777777<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Email: Vuonmaihoanglong@gmail.com<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Facebook: Vườn mai Ho&agrave;ng Long<br style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;" />Địa chỉ: T&acirc;n Thiềng, Chợ L&aacute;ch, Bến Tre.

phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้