buiductrung

buiductrung

ผู้เยี่ยมชม

  Kỹ thuật làm cho cây hoa mai ra nhánh theo ý muốn (68 อ่าน)

29 ก.ย. 2566 10:21

<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div dir="ltr"> </div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Để l&agrave;m cho c&acirc;y hoa mai ra nh&aacute;nh theo &yacute; muốn v&agrave; tạo h&igrave;nh c&acirc;y theo mong muốn, bạn cần &aacute;p dụng c&aacute;c kỹ thuật cắt tỉa v&agrave; b&oacute;n ph&acirc;n hợp l&yacute;. Dưới đ&acirc;y l&agrave; hướng dẫn chi tiết:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">1. Chọn thời điểm cắt tỉa:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Thời điểm tốt nhất để cắt tỉa c&acirc;y hoa mai l&agrave; v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n, sau khi hoa mai đ&atilde; nở hoặc sau Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n. Điều n&agrave;y gi&uacute;p c&acirc;y phục hồi nhanh ch&oacute;ng sau khi bị cắt v&agrave; sẽ kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến sự ra hoa sau n&agrave;y.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">2. X&aacute;c định vị tr&iacute; cắt tỉa:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chọn những vị tr&iacute; tr&ecirc;n c&acirc;y m&agrave; bạn muốn c&acirc;y ph&aacute;t triển nh&aacute;nh mới. Thường th&igrave; bạn sẽ cắt ở những vị tr&iacute; gần n&uacute;t hoặc mắt của c&acirc;y, nơi c&acirc;y sẽ ph&aacute;t triển nh&aacute;nh mới.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">B&agrave;i viết tham khảo: Những địa điểm mua b&aacute;n </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mai v&agrave;ng gi&aacute; rẻ</span></div>
<div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">3. Cắt tỉa c&acirc;y:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sử dụng c&ocirc;ng cụ cắt tỉa nhọn v&agrave; sạch để cắt bớt phần c&acirc;y bạn muốn loại bỏ. Đảm bảo cắt một g&oacute;c khoảng 45 độ v&agrave; cắt ngay tr&ecirc;n n&uacute;t hoặc mắt để khuyến kh&iacute;ch c&acirc;y ph&aacute;t triển nh&aacute;nh mới từ đ&oacute;.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">4. Chăm s&oacute;c sau khi cắt tỉa:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau khi cắt tỉa, h&atilde;y b&oacute;n ph&acirc;n hữu cơ xung quanh v&ugrave;ng cắt để cung cấp dinh dưỡng cho c&acirc;y. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p c&acirc;y mau phục hồi v&agrave; ph&aacute;t triển nh&aacute;nh mới.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">5. Theo d&otilde;i v&agrave; điều chỉnh:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Li&ecirc;n tục theo d&otilde;i c&acirc;y v&agrave; kiểm tra sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c nh&aacute;nh mới. Nếu bạn muốn h&igrave;nh d&aacute;ng hoặc k&iacute;ch thước của c&acirc;y mai thay đổi, bạn c&oacute; thể tiếp tục cắt tỉa v&agrave; hướng dẫn c&acirc;y theo &yacute; muốn.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">6. Bảo vệ khỏi bệnh tật v&agrave; s&acirc;u bệnh:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đảm bảo rằng c&acirc;y mai được bảo vệ khỏi bệnh tật v&agrave; s&acirc;u bệnh bằng c&aacute;ch sử dụng thuốc trừ s&acirc;u v&agrave; thuốc bảo vệ c&acirc;y khi cần thiết.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">7. Chăm s&oacute;c đặc biệt cho c&acirc;y mai non:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Khi c&acirc;y mai mới nảy mầm v&agrave; ph&aacute;t triển nh&aacute;nh non, h&atilde;y ch&uacute; &yacute; đặc biệt đến chăm s&oacute;c của ch&uacute;ng. Đảm bảo rằng ch&uacute;ng được tưới nước đủ v&agrave; được bảo vệ khỏi thời tiết khắc nghiệt.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">8. Đặt c&acirc;y mai v&agrave;o vị tr&iacute; ph&ugrave; hợp:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chọn vị tr&iacute; trồng c&acirc;y mai sao cho c&acirc;y c&oacute; đủ &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời v&agrave; kh&ocirc;ng gian để ph&aacute;t triển nh&aacute;nh theo &yacute; muốn. H&atilde;y xem x&eacute;t việc di dời c&acirc;y mai v&agrave;o chậu hoặc v&ugrave;ng đất c&oacute; điều kiện tốt hơn nếu cần.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tham khảo th&ecirc;m: Tổng hợp những </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">c&acirc;y hoa mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> đẹp</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">9. Li&ecirc;n hệ với chuy&ecirc;n gia cảnh quan:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nếu bạn gặp kh&oacute; khăn hoặc muốn t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về c&aacute;ch tạo h&igrave;nh c&acirc;y mai theo &yacute; muốn, h&atilde;y t&igrave;m sự hỗ trợ từ c&aacute;c chuy&ecirc;n gia cảnh quan hoặc người c&oacute; kinh nghiệm trong lĩnh vực n&agrave;y.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">10. Thực hiện cắt tỉa định kỳ:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Để duy tr&igrave; h&igrave;nh d&aacute;ng c&acirc;y mai theo &yacute; muốn, bạn cần thực hiện cắt tỉa định kỳ. Cắt tỉa nh&aacute;nh kh&ocirc;ng mong muốn v&agrave; th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c nh&aacute;nh mong muốn để tạo h&igrave;nh c&acirc;y theo &yacute; bạn.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">11. Sử dụng kỹ thuật &eacute;p c&agrave;nh (bending):</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Một kỹ thuật kh&aacute;c để tạo h&igrave;nh c&acirc;y mai l&agrave; sử dụng kỹ thuật &eacute;p c&agrave;nh (bending). Bằng c&aacute;ch &eacute;p c&agrave;nh c&acirc;y mai dưới g&oacute;c th&iacute;ch hợp, bạn c&oacute; thể thay đổi h&igrave;nh d&aacute;ng của c&acirc;y một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">12. L&agrave;m c&acirc;y mai ra hoa đều đặn:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nếu bạn muốn c&acirc;y mai ra hoa đều đặn v&agrave; nhiều hoa hơn, h&atilde;y ch&uacute; &yacute; đến việc cắt tỉa v&agrave; quản l&yacute; nụ hoa. Loại bỏ nụ hoa phụ yếu hoặc nụ hoa tr&aacute;i vụ sớm để tập trung sự ph&aacute;t triển v&agrave;o những nụ hoa ch&iacute;nh mạnh mẽ hơn.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">13. Học từ người c&oacute; kinh nghiệm:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nếu bạn mới bắt đầu tạo h&igrave;nh c&acirc;y mai, h&atilde;y t&igrave;m cơ hội học hỏi từ người c&oacute; kinh nghiệm hoặc tham gia cộng đồng y&ecirc;u c&acirc;y hoa mai. Những người n&agrave;y c&oacute; thể chia sẻ kinh nghiệm v&agrave; kỹ thuật ri&ecirc;ng để tạo ra c&acirc;y mai đẹp v&agrave; theo &yacute; muốn.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">B&agrave;i viết li&ecirc;n quan: Những địa điểm c&oacute; </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn mai giống</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> đẹp</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">14. Tập trung v&agrave;o sức kh&aacute;ng v&agrave; sức sống của c&acirc;y:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đảm bảo rằng c&acirc;y mai được bảo vệ khỏi bệnh tật v&agrave; s&acirc;u bệnh bằng c&aacute;ch duy tr&igrave; sức kh&aacute;ng của c&acirc;y. Chăm s&oacute;c c&acirc;y bằng c&aacute;ch cung cấp đủ &aacute;nh s&aacute;ng, nước, v&agrave; dinh dưỡng để c&acirc;y lu&ocirc;n khỏe mạnh v&agrave; đủ sức để ph&aacute;t triển theo &yacute; muốn.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">15. Li&ecirc;n tục theo d&otilde;i v&agrave; điều chỉnh:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Thường xuy&ecirc;n kiểm tra c&acirc;y mai v&agrave; điều chỉnh kế hoạch tạo h&igrave;nh c&acirc;y theo &yacute; muốn dựa tr&ecirc;n sự ph&aacute;t triển của n&oacute;. Điều n&agrave;y c&oacute; thể bao gồm việc thay đổi vị tr&iacute; cắt tỉa hoặc &eacute;p c&agrave;nh để đạt được kết quả tốt nhất.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">16. Bảo vệ c&acirc;y khỏi thời tiết khắc nghiệt:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn hoặc gi&oacute; mạnh, h&atilde;y bảo vệ c&acirc;y mai bằng c&aacute;ch sử dụng bao che hoặc di dời ch&uacute;ng v&agrave;o nơi an to&agrave;n để tr&aacute;nh thiệt hại.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nhớ rằng việc tạo h&igrave;nh c&acirc;y mai theo &yacute; muốn l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh cần ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; thời gian. H&atilde;y lu&ocirc;n quan t&acirc;m đến sự ph&aacute;t triển của c&acirc;y v&agrave; điều chỉnh kế hoạch tạo h&igrave;nh dựa tr&ecirc;n nhu cầu của c&acirc;y v&agrave; mong muốn của bạn để tạo ra một c&acirc;y hoa mai đẹp v&agrave; th&uacute; vị trong kh&ocirc;ng gian của bạn.</span></div>
<div> </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div> </div>

buiductrung

buiductrung

ผู้เยี่ยมชม

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้