buiductrung

buiductrung

ผู้เยี่ยมชม

  Cách trồng cây mai vàng (72 อ่าน)

20 ก.ย. 2566 08:40

<div dir="ltr"> </div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trồng c&acirc;y mai v&agrave;ng l&agrave; một hoạt động phổ biến trong văn h&oacute;a trồng c&acirc;y ở nhiều nước ch&acirc;u &Aacute;, đặc biệt l&agrave; trong dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n. Dưới đ&acirc;y l&agrave; hướng dẫn cơ bản về c&aacute;ch trồng c&acirc;y mai v&agrave;ng:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nguy&ecirc;n liệu cần thiết:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y mai v&agrave;ng: C&acirc;y mai v&agrave;ng c&oacute; thể mua ở c&aacute;c cửa h&agrave;ng c&acirc;y cảnh hoặc chợ hoa. C&acirc;y n&agrave;y thường được b&aacute;n dưới dạng c&acirc;y con hoặc c&acirc;y c&oacute; sẵn trong chậu.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chậu hoặc bồn c&acirc;y: Chọn chậu hoặc bồn c&oacute; k&iacute;ch thước ph&ugrave; hợp với k&iacute;ch thước của c&acirc;y mai v&agrave;ng.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">B&agrave;i viết tham khảo: Những địa điểm mua </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">b&aacute;n mai v&agrave;ng tết 2024</span></div>
<div dir="ltr"></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đất trồng: Sử dụng loại đất trồng c&acirc;y ph&ugrave; hợp với loại c&acirc;y mai v&agrave;ng bạn đang trồng. Đất n&ecirc;n tốt, tho&aacute;t nước tốt v&agrave; gi&agrave;u dinh dưỡng.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ph&acirc;n b&oacute;n: Sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n chuy&ecirc;n dụng cho c&acirc;y mai v&agrave;ng, hoặc bạn c&oacute; thể sử dụng ph&acirc;n hữu cơ.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&aacute;ch trồng c&acirc;y mai v&agrave;ng:</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chuẩn bị chậu: Đặt một lớp đ&aacute;y chậu để đảm bảo tho&aacute;t nước tốt. Sau đ&oacute;, đổ lớp đất trồng l&ecirc;n tr&ecirc;n.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trồng c&acirc;y: Lấy c&acirc;y mai v&agrave;ng ra khỏi chậu hoặc bồn gốc, sau đ&oacute; đặt c&acirc;y v&agrave;o chậu mới. Đảm bảo rằng gốc c&acirc;y được đặt thẳng v&agrave; che phủ gốc bằng đất trồng.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tưới nước: Tưới nước đều đặn, nhưng tr&aacute;nh l&agrave;m cho đất qu&aacute; b&atilde;o h&ograve;a nước. C&acirc;y mai v&agrave;ng thường y&ecirc;u cầu độ ẩm ổn định v&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n để đất kh&ocirc; cạn qu&aacute; l&acirc;u.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">&Aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; nhiệt độ: C&acirc;y mai v&agrave;ng th&iacute;ch &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời mềm v&agrave; nhiệt độ m&aacute;t mẻ. H&atilde;y đặt c&acirc;y ở nơi c&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng đủ v&agrave; tr&aacute;nh nơi nhiệt độ qu&aacute; n&oacute;ng hoặc qu&aacute; lạnh.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chăm s&oacute;c: Theo d&otilde;i c&acirc;y để xem x&eacute;t c&oacute; bất kỳ dấu hiệu n&agrave;o của bệnh tật hoặc s&acirc;u bệnh. Nếu thấy c&acirc;y c&oacute; vấn đề g&igrave;, h&atilde;y xử l&yacute; ngay lập tức.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ph&acirc;n b&oacute;n: Trong m&ugrave;a trồng v&agrave; ph&aacute;t triển, bạn c&oacute; thể cho c&acirc;y ăn ph&acirc;n b&oacute;n chuy&ecirc;n dụng hoặc ph&acirc;n hữu cơ mỗi 2-4 tuần.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tạo d&aacute;ng c&acirc;y: Theo thời gian, bạn c&oacute; thể cắt tỉa để tạo d&aacute;ng cho c&acirc;y theo mong muốn.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n: Trong dịp Tết, thường người ta trang tr&iacute; c&acirc;y mai v&agrave;ng bằng hoa v&agrave; phụ kiện Tết để tạo th&agrave;nh một bức tranh tươi đẹp trong ng&agrave;y lễ.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kiểm tra s&acirc;u bệnh v&agrave; bệnh tật: Theo d&otilde;i c&acirc;y thường xuy&ecirc;n để ph&aacute;t hiện sớm bất kỳ dấu hiệu n&agrave;o của s&acirc;u bệnh hoặc bệnh tật. Sử dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p kiểm so&aacute;t s&acirc;u bệnh an to&agrave;n như thuốc trừ s&acirc;u hữu cơ hoặc sử dụng lo&agrave;i động vật kh&aacute;ng k&yacute; sinh tr&ugrave;ng.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tham khảo th&ecirc;m: Top những c&acirc;y </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">hoa mai bến tre</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> đẹp nhất hiện nay</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Cắt tỉa: Thường xuy&ecirc;n cắt tỉa để duy tr&igrave; h&igrave;nh d&aacute;ng v&agrave; k&iacute;ch thước của c&acirc;y mai v&agrave;ng. Cắt tỉa cũng gi&uacute;p loại bỏ c&aacute;c c&agrave;nh bị hỏng hoặc bị nhiễm bệnh.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tạo hoa mai: Nếu bạn muốn c&acirc;y mai v&agrave;ng của m&igrave;nh nở hoa v&agrave;o dịp Tết, bạn c&oacute; thể thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p tạo hoa. Th&ocirc;ng thường, việc cắt tỉa c&acirc;y v&agrave; kiểm so&aacute;t &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; nhiệt độ c&oacute; thể gi&uacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch qu&aacute; tr&igrave;nh nở hoa.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bảo quản dưới nhiệt độ thấp: Nếu bạn sống ở v&ugrave;ng c&oacute; m&ugrave;a đ&ocirc;ng lạnh, h&atilde;y bảo quản c&acirc;y mai v&agrave;ng ở nhiệt độ thấp (khoảng 10-15 độ C) v&agrave; giảm lượng tưới nước trong m&ugrave;a đ&ocirc;ng để tr&aacute;nh c&acirc;y bị rỗ hoặc đ&ocirc;ng chết.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chăm s&oacute;c sau Tết: Sau khi kết th&uacute;c m&ugrave;a Tết, tiếp tục chăm s&oacute;c c&acirc;y mai v&agrave;ng bằng c&aacute;ch duy tr&igrave; nước v&agrave; ph&acirc;n b&oacute;n đều đặn, theo m&ugrave;a.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chuẩn bị cho m&ugrave;a sau: Nếu bạn muốn c&acirc;y mai v&agrave;ng của m&igrave;nh trở n&ecirc;n mạnh mẽ v&agrave; tươi tắn hơn v&agrave;o năm sau, h&atilde;y xem x&eacute;t việc chuyển c&acirc;y v&agrave;o chậu lớn hơn hoặc thay đất trồng. Điều n&agrave;y gi&uacute;p c&acirc;y ph&aacute;t triển tốt hơn.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nắng v&agrave; b&oacute;ng r&acirc;m: Đảm bảo rằng c&acirc;y mai v&agrave;ng của bạn nhận đủ &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời, nhưng h&atilde;y bảo vệ n&oacute; khỏi nắng qu&aacute; mức v&agrave;o giữa trưa. &Aacute;nh nắng mặt trời qu&aacute; mạnh c&oacute; thể l&agrave;m ch&aacute;y l&aacute; c&acirc;y.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">B&agrave;i viết li&ecirc;n quan: Những địa điểm mua b&aacute;n </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">ph&ocirc;i mai v&agrave;ng gi&aacute; rẻ 2022</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nước cho c&acirc;y mai v&agrave;ng: Thường xuy&ecirc;n kiểm tra độ ẩm của đất v&agrave; tưới nước theo c&aacute;ch c&acirc;n đối. Trong m&ugrave;a kh&ocirc; hanh, c&acirc;y mai v&agrave;ng c&oacute; thể cần nhiều nước hơn. Tuy nhi&ecirc;n, h&atilde;y đảm bảo rằng đất kh&ocirc;ng bị ngập nước, v&igrave; điều n&agrave;y c&oacute; thể g&acirc;y ra sự ph&acirc;n giải gốc c&acirc;y.</span></div>
<div dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nhớ rằng c&acirc;y mai v&agrave;ng c&oacute; thể được trồng trong nhiều kiểu d&aacute;ng v&agrave; k&iacute;ch thước kh&aacute;c nhau, từ c&acirc;y con nhỏ cho đến c&acirc;y lớn v&agrave; h&igrave;nh thức độc đ&aacute;o. Chọn c&aacute;ch chăm s&oacute;c v&agrave; trang tr&iacute; c&acirc;y mai v&agrave;ng ph&ugrave; hợp với phong c&aacute;ch v&agrave; kh&ocirc;ng gian của bạn để tạo ra một m&oacute;n trang tr&iacute; độc đ&aacute;o trong ng&agrave;y lễ.</span></div>
<div> </div>

buiductrung

buiductrung

ผู้เยี่ยมชม

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้