buiductrung

buiductrung

ผู้เยี่ยมชม

  Hướng dẫn cách nhân giống cây mai vàng bằng phương pháp giâm cành (79 อ่าน)

10 ส.ค. 2566 09:12

<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"> </div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nh&acirc;n giống c&acirc;y mai v&agrave;ng bằng phương ph&aacute;p gi&acirc;m c&agrave;nh l&agrave; một c&aacute;ch hiệu quả để tạo ra những c&acirc;y mai mới từ c&acirc;y mẹ. Dưới đ&acirc;y l&agrave; hướng dẫn cụ thể:</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nguy&ecirc;n liệu v&agrave; c&ocirc;ng cụ:</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y mai mẹ: Chọn c&acirc;y mai v&agrave;ng mẹ c&oacute; chất lượng v&agrave; sức khỏe tốt để lấy c&agrave;nh nh&acirc;n.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Dao cắt c&agrave;nh sắc b&eacute;n.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chất l&agrave;m rễ (chẳng hạn như bột thạch cao hoặc sphagnum moss).</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">T&uacute;i nhựa trong suốt hoặc t&uacute;i nilon đen.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">D&acirc;y buộc c&acirc;y.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">B&agrave;i viết xem th&ecirc;m: Top những c&acirc;y </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mai cổ thụ</span><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> đẹp</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&aacute;c bước thực hiện:</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bước 1: Lựa chọn v&agrave; chuẩn bị c&agrave;nh nh&acirc;n</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chọn một c&agrave;nh chưa hoa, mạnh mẽ v&agrave; c&oacute; sức khỏe tốt tr&ecirc;n c&acirc;y mai mẹ để l&agrave;m c&agrave;nh nh&acirc;n.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Cắt c&agrave;nh nh&acirc;n c&oacute; độ d&agrave;i khoảng 15-20 cm từ đầu c&agrave;nh ch&iacute;nh, sao cho c&agrave;nh c&oacute; &iacute;t nhất 2-3 mắt nơi l&aacute; mọc.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Loại bỏ l&aacute; ở phần dưới của c&agrave;nh nh&acirc;n, chỉ để lại 1-2 l&aacute; ở phần tr&ecirc;n.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bước 2: Xử l&yacute; c&agrave;nh nh&acirc;n</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">K&eacute;o bỏ tất cả l&aacute; nhọn của c&agrave;nh nh&acirc;n, chỉ c&ograve;n lại l&aacute; chung ở ph&iacute;a tr&ecirc;n. Điều n&agrave;y gi&uacute;p giảm mất nước v&agrave; tạo điều kiện tốt cho việc ph&aacute;t triển rễ.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đặt đ&aacute;y của c&agrave;nh nh&acirc;n v&agrave;o chất l&agrave;m rễ (bột thạch cao hoặc sphagnum moss) v&agrave; bọc quanh chất n&agrave;y.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bước 3: Gi&acirc;m c&agrave;nh v&agrave; tạo m&ocirc;i trường ẩm</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đặt c&agrave;nh nh&acirc;n v&agrave;o t&uacute;i nhựa trong suốt hoặc t&uacute;i nilon đen để tạo m&ocirc;i trường ẩm. Đảm bảo rằng t&uacute;i kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c với c&agrave;nh nh&acirc;n để tr&aacute;nh nấm mốc.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">K&eacute;o t&uacute;i chặt lại v&agrave; buộc bằng d&acirc;y buộc ở ph&iacute;a tr&ecirc;n v&agrave; dưới c&agrave;nh nh&acirc;n để giữ chặt t&uacute;i v&agrave; tạo m&ocirc;i trường ẩm.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bước 4: Chăm s&oacute;c v&agrave; đợi</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Đặt c&agrave;nh nh&acirc;n gi&acirc;m trong nơi c&oacute; đủ &aacute;nh s&aacute;ng, nhưng tr&aacute;nh &aacute;nh nắng trực tiếp.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Theo d&otilde;i độ ẩm b&ecirc;n trong t&uacute;i v&agrave; phun sương nếu cần thiết để duy tr&igrave; m&ocirc;i trường ẩm.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau khoảng 1-2 th&aacute;ng, kiểm tra c&acirc;y mai v&agrave;ng mới gi&acirc;m. Nếu c&agrave;nh đ&atilde; ph&aacute;t triển rễ đủ mạnh, bạn c&oacute; thể chuyển c&acirc;y sang chậu ri&ecirc;ng.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Xem th&ecirc;m: Tổng hợp </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">c&aacute;c loại mai v&agrave;ng việt nam</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bước 5: Chuyển c&acirc;y sang chậu ri&ecirc;ng</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chọn một chậu c&oacute; đất tốt v&agrave; tho&aacute;ng, ph&ugrave; hợp cho c&acirc;y mai v&agrave;ng.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Gắn c&agrave;nh nh&acirc;n đ&atilde; ph&aacute;t triển rễ v&agrave;o chậu, đảm bảo rằng c&agrave;nh ở vị tr&iacute; thẳng đứng.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tưới nước nhẹ nh&agrave;ng sau khi chuyển c&acirc;y sang chậu mới.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Như vậy, sau qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y, bạn đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc nh&acirc;n giống c&acirc;y mai v&agrave;ng bằng phương ph&aacute;p gi&acirc;m c&agrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; một c&aacute;ch tốt để tạo ra nhiều c&acirc;y mai mới với chất lượng tương tự c&acirc;y mẹ.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Lưu &yacute; quan trọng khi nh&acirc;n giống c&acirc;y mai v&agrave;ng bằng phương ph&aacute;p gi&acirc;m c&agrave;nh:</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chọn thời gian th&iacute;ch hợp: Thời gian tốt nhất để thực hiện gi&acirc;m c&agrave;nh l&agrave; v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n hoặc m&ugrave;a thu, khi c&acirc;y đang trong giai đoạn ph&aacute;t triển mạnh mẽ. Tr&aacute;nh thực hiện trong m&ugrave;a h&egrave; nắng n&oacute;ng hoặc m&ugrave;a đ&ocirc;ng lạnh gi&aacute;.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Chất l&agrave;m rễ: Bạn c&oacute; thể sử dụng bột thạch cao hoặc sphagnum moss để tạo m&ocirc;i trường l&agrave;m rễ cho c&agrave;nh gi&acirc;m. Đảm bảo chất l&agrave;m rễ lu&ocirc;n ẩm nhưng kh&ocirc;ng ngập nước.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">M&ocirc;i trường ẩm: Việc tạo m&ocirc;i trường ẩm bằng t&uacute;i nhựa hoặc t&uacute;i nilon đen gi&uacute;p c&acirc;y gi&acirc;m dễ d&agrave;ng ph&aacute;t triển rễ v&agrave; ngăn chặn mất nước qu&aacute; nhiều.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Điều kiện &aacute;nh s&aacute;ng: Đặt c&acirc;y ở nơi c&oacute; đủ &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời nhưng tr&aacute;nh &aacute;nh nắng trực tiếp qu&aacute; mạnh. &Aacute;nh s&aacute;ng tốt sẽ th&uacute;c đẩy qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển rễ.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">B&agrave;i viết li&ecirc;n quan: Hướng dẫn c&aacute;ch chọn </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">chậu c&acirc;y mai</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kiểm tra thường xuy&ecirc;n: Theo d&otilde;i t&igrave;nh trạng c&agrave;nh gi&acirc;m v&agrave; m&ocirc;i trường xung quanh. Đảm bảo rằng kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu của nấm mốc hoặc sự tấn c&ocirc;ng của c&ocirc;n tr&ugrave;ng.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ki&ecirc;n nhẫn: Việc gi&acirc;m c&agrave;nh v&agrave; đợi c&acirc;y mai v&agrave;ng mới ph&aacute;t triển rễ v&agrave; ph&aacute;t triển cần một ch&uacute;t ki&ecirc;n nhẫn. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n vội v&agrave;ng, h&atilde;y chờ đợi cho đến khi c&acirc;y đ&atilde; ph&aacute;t triển đủ mạnh trước khi chuyển sang chậu ri&ecirc;ng.</span></div>
<div dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nhớ rằng, kỹ thuật gi&acirc;m c&agrave;nh y&ecirc;u cầu sự thực h&agrave;nh v&agrave; kinh nghiệm. Nếu bạn l&agrave; người mới bắt đầu, h&atilde;y thử nghiệm với một số c&agrave;nh nhỏ trước để l&agrave;m quen với quy tr&igrave;nh. Việc thất bại cũng c&oacute; thể xảy ra, nhưng đ&oacute; cũng l&agrave; cơ hội để học hỏi v&agrave; cải thiện kỹ năng.</span></div>

buiductrung

buiductrung

ผู้เยี่ยมชม

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้